PostHeaderIcon Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työhön, sen tavoitteisiin ja toiminta-strategioihin, työyhteisöön ja työrooleihin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutkimista, tiedostamista ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Ohjauksessa keskustellaan ja pohditaan yhdessä työhön liittyviä asioita, joita ohjattava tai ohjattavat tuovat esille ja haluavat käsitellä.


Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Se on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin. Sen teho perustuu siihen, että työskentely tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Ohjattavan oma motivaatio kehittymiseen on työskentelyn lähtökohta.

Työnohjauksen tavoitteita voivat olla:

- Esimiesroolin tai asiatuntija/työntekijäroolin selkiyttäminen
- Työyhteisön toimivuuden parantaminen ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen
- Ammatti-identiteetin selkiyttäminen
- Toisten työn arvostuksen lisääminen ja yhteishengen parantaminen
- Työhön liittyvien ongelmien käsittely- valmiuden kehittäminen
- Työn sisällön jatkuva reflektointi ja kehittäminen
- Työn mielekkyyden lisääminen
- Ammattitaidon ja työmenetelmien hallinnan lisääminen
- Toimintavireyden ja työviihtyvyyden parantaminen ja ylläpitäminen

Jos yllä oleva teksti herätti ajatuksia yhteisö/ryhmä tai henkilökohtaisen työnohjauksen tarpeesta, niin S2-palvelut ovat käytettävissäsi.


PostHeaderIcon Mitä yhteisötyönohjaus on?

Yhteisötyönohjauksen kohteena on koko työyhteisö. Yhteisötyönohjaaja auttaa yhteisöjä perustehtävänsä toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Yhteisötyönohjaajan keskeinen tehtävä on tukea työyhteisöä tehokkaassa kommunikaatiossa, ongelmien ratkaisemisessa, konfliktien käsittelyssä ja päätöksenteossa. Yhteisötyönohjauksen menetelmät perustuvat kognitiivisiin oppimisteorioihin ja ratkaisukeskeisiin työskentelymenetelmiin.


Yhteisötyönohjauksen kohteita voivat olla:
1. Työn sujumisen kehittäminen
2. Päätöksenteon tehostaminen
3. Esimiehen ja henkilöstön yhteistyön kehittäminen
4. Työssä jaksamisen tukeminen
5. Työssä esiintyvien ongelmien ratkaisemisen oppiminen
6. Ristiriitojen ja konfliktien käsittely
7. Kriisiytyneen yhteisön auttaminen

Ryhmätyönohjaus:

Ryhmätyönohjaukseen osallistuvat lähinnä samoissa työtehtävissä toimivat henkilöt. He tulevat useista eri yhteisöistä. Tavoitteena on auttaa ryhmän jäseniä oppimaan tehokkaita kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja niin jokapäiväisessä yhteisössä kuin ongelmatilanteissakin. Oppiminen tapahtuu jäsenten työkokemuksia sekä ryhmän vuorovaikutusprosesseja tutkimalla. Läheisesti yhteistyössä toimivien henkilöiden muodostamien ryhmien työnohjauksen tavoitteena voi olla myös yhteistyön ja työskentelyprosessien toimivuuden kehittäminen.


Yksilötyönohjaus:

Henkilökohtainen työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden omaan työhön liittyvien toimintatapojen, muutostarpeiden, ongelmien ja ristiriitojen tarkasteluun. Omaa toimintatapaa ja tuntemuksia tarkastellaan ohjattavan omien kokemusten pohjalta suhteuttaen niitä työyhteisön tapahtumiin. Tavoitteena on auttaa ohjattavaa oppimaan toimivia yhteistyötaitoja sekä tällä tavoin tukea hänen itsetuntemuksensa ja itsetuntonsa vahvistumista.


Jos yllä oleva teksti herätti ajatuksia yhteisötyönohjaus tarpeesta, niin S2-palvelut ovat käytettävissäsi.

Ajatuksia

Maaliskuu 2015
'Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle, ollakseen itse ihminen.'

Helmikuu 2015
'Rohkesati aloitettu on jo
puoliksi tehty.'

Yhteystiedot
an image
S2-palvelut

Email: seppo.kakkonen
(at)s2palvelut .fi


Puhelin: +358 400 854 812